Orno Zestaw Wideod. 4-Rodz. Kolor 7″ Fortis Multi Czar (Or-Vid-Ex-2011/B)

2 228,59

Opis

Zestaw wide­odo­mo­fo­nowy, czte­ro­ro­dzinny FORTIS MULTI 7”, czarnyGłówne cechy pro­duktuZestaw wide­odo­mo­fo­nowy, kolo­rowy, czte­ro­ro­dzinny, ultra pła­ski moni­tor bez­słu­chaw­kowy LCD 7”, obsłu­guje dwa wej­ścia (moż­li­wość podłącze­nia 2 kamer wide­odo­mo­fo­no­wych), doty­kowy panel moni­tora z pod­świe­tla­nymi przy­ci­skami, obu­dowa w dwóch kolo­rach (bia­łym lub czar­nym), menu OSD w języku pol­skim i angiel­skim, płynna regu­la­cja para­me­trów moni­tora (jasno­ści i koloru, gło­śno­ści roz­mowy i dzwonka), 12 dźwię­ków dzwonka do wyboru, wyso­kiej jako­ści sze­ro­ko­kątny obiek­tyw kamery, wan­da­lo­od­porna obu­dowa panela zewnętrz­nego, mon­taż natyn­kowy, oświe­tle­nie super jasnymi dio­dami LED umoż­li­wia widze­nie w nocy, pod­świe­tlane miej­sca na nazwi­sko, dodat­kowe ste­ro­wa­nie bramą, funk­cja inter­komu (w ramach jed­nego abo­nenta) po zasto­so­wa­niu dodat­kowego moni­tora, zasi­la­nie prą­dem sta­łym z zasi­la­cza do gniazdka 14,5V DC, elek­tro­za­czep o napię­ciu sta­łym 12 V i pobo­rze prądu nie więk­szym niż 500 mA nie wymaga dodat­kowego zasi­la­nia.Infor­ma­cje ogólneTyp: wie­lo­ro­dzinnyRodzaj trans­mi­sji: prze­wo­dowyRodzaj zasi­la­nia: zasi­lacz sie­ciowySystem łącze­nia: 4–żyłowyLiczba prze­wo­dów: 4+2Zasi­la­nie elek­tro­za­czepu: z moni­toraSte­ro­wa­nie bramą auto­ma­tyczną: takMoż­li­wość roz­bu­dowy o dodat­kowy panel zewnętrzny: takMoż­li­wość roz­bu­dowy o dodat­kowy moni­tor: takMoż­li­wość roz­bu­dowy o dodat­kowy wideo uni­fon: nieMoż­li­wość roz­bu­dowy o kamerę CCTV: takMoni­torObsługa: gło­śno­mó­wiącyWyświe­tlacz: 7 cali LCDRoz­dziel­czość moni­tora: 800 / 480Kolor moni­tora: czarnyWbu­do­wana pamięć: nieCzyt­nik kart SD: nieFunk­cja Inter­komu: takIlość dźwię­ków dzwonka: 12Ekran doty­kowy: nieWymiary moni­tora (szer. /wys. /gł. [mm]): 185 / 127 / 17Inne cechy moni­tora: menu w języku pol­skim i angiel­skimPanel zewnętrzny z kamerąTyp kamery: tra­dy­cyjny obiek­tywKąt widze­nia kamery pio­n/po­ziom: 96st. / 110st.Roz­dziel­czość kamery: 700 TVLSpo­sób mon­tażu: natyn­kowyCzyt­nik kart i bre­lo­ków zbli­że­nio­wych: nieSzy­fra­tor: nieOświe­tle­nie nocne: białe diody LEDWymiary kamery (szer. /wys. /gł. [mm]): 55 / 144 / 20Orno zestaw wide­odo­mo­fo­nowy, czte­ro­ro­dzinny FORTIS MULTI 7”, czarny OR-VID-EX-2011/B …

stycznik legrand 25a schemat, szafka nierdzewna, epoksy, lg k61 dane techniczne, portal dc, monitorowanie 24, czujnik ruchu zewnętrzny duży zasięg, dwe315kt, rozdzielnica multimedialna podtynkowa, link master, 1737, se p, alpha 24 opinie, fibaro button, sunpro power, 978

yyyyy

(0)