F&F ŚCIEMNIACz OŚWIETLENIA SCO-801 BEz PAMIĘCI USTAWIEŃ, DO PUSzKI PODTYNKOWEJ

55,40

Opis

Ściem­niacz oświe­tle­nia SCO-801 230VIndeks do zamó­wień: SCO-801-230V300W. Do puszki pod­tyn­ko­wej Ø60.Ściem­niacz oświe­tle­nia służy do załą­cza­nia i wyłą­czania oświe­tle­nia żaro­wego i halo­ge­no­wego z moż­li­wo­ścią regu­la­cji natę­że­nia tego oświe­tle­nia za pomocą dowol­nego włącz­nika chwi­lo­wego (dzwon­ko­wego).Dzia­ła­nieZałą­cze­nie oświe­tle­nia nastę­puje po impul­sie prądu spo­wo­do­wa­nym naci­śnię­ciem włącz­nika chwi­lo­wego (dzwon­ko­wego), podłą­czo­nego do ściem­niacza. Wyłą­cze­nie oświe­tle­nia nastąpi po następ­nym impul­sie. Oświe­tle­nie może być ste­ro­wane za pomocą wielu przy­ci­sków połą­czo­nych rów­no­le­gle roz­miesz­czo­nych w róż­nych punk­tach pomiesz­cze­nia. Przy­trzy­ma­nie przy­ci­sku dłu­żej niż 1 s umoż­li­wia usta­wie­nie żąda­nego natę­że­nia oświe­tle­nia w jed­nym kie­runku z poziomu aktu­al­nej nastawy do mak­si­mum lub mini­mum. Kie­ru­nek zmian (roz­ja­śnia­nie lub ściem­nia­nie) jest wymu­szany przez ściem­niacz i zmie­nia się zawsze na prze­ciwny po każ­do­ra­zo­wej nasta­wie. Ściem­niacz posiada pamięć usta­wień. Po każ­dym załą­cze­niu oświe­tle­nie powraca do peł­nej jasno­ści. Ściem­niacz posiada zabez­pie­cze­nie ter­miczne. W przy­padku prze­grza­nia układu ściem­niacz sygna­li­zuje to 3-krot­nym mru­gnię­ciem ste­ro­wa­nej lampy, a następ­nie wyłą­cza się. Po spadku tem­pe­ra­tury poni­żej kry­tycz­nej, ściem­niacz można ponow­nie załą­czyć.UWAGA!SCO-801 może współ­pra­co­wać z przy­ci­skami pod­świe­tla­nymi.UWAGA!SCO można sto­so­wać do lamp halo­ge­no­wych, rów­nież zasi­la­nych poprzez zasi­lacz trans­for­ma­to­rowy lub elek­tro­niczny przy­sto­so­wany do współ­pracy ze ściem­niaczami. Z nie­któ­rymi zasi­la­czami elek­tro­nicznymi ściem­niacze mogą błęd­nie pra­co­wać (np. migo­ta­nie oświe­tle­nia). Do nie­któ­rych typów należy podłą­czyć lampy halo­ge­nowe o łącz­nej mocy min. 50% war­to­ści mocy nomi­nal­nej zasi­lacza. Przed osta­tecz­nym mon­ta­żem zale­cane jest wyko­na­nie testów.Dane techniczne:Napięcie zasilania230 V ACMaksymalny prąd obciążenia AC-11,3 AElement wykonawczytriakPamięć stanu po zaniku zasilaniaNIEMaksymalna moc podłączonych żarówek300 WZastosowanieoświetlenie żarowe, halogenowe, transformatory toroidalneSterownie obciążeniemzałączanie w 0 (dla obciążeń rezystancyjnych i pojemnościowych)Pamięć stanuNIEInstalacja2-przewodowaPrzyłączezaciski śrubowe 2,5 mm²Moment dokręcający0,4 NmPobór mocy0,1 WTemperatura pracy-25 ÷ 50 °CWymiaryØ54 (48×43 mm), wysokość: 20 mmMontażw puszce podtynkowej Ø60Stopień ochronyIP20 …

rnm, кено, revasiled, simply max p01, standard bluetooth, licznik huawei, natylius, gniazdo zapalniczki z wyłącznikiem, full black, płyta głowna am4, ws2

yyyyy

(0)